Op de begraafplaats

 

(zegening door pastoor Jaap van der Bie)

 

Wij zijn hier bij elkaar, op de begraafplaats in Sassenheim,

voor een laatste gebaar, van ons hier samen,

aan Aart van wie we houden en die we nu aan de aarde toevertrouwen.

Van God wordt verteld dat Hij de mens gevormd heeft uit de aarde

en hem zijn levensadem heeft ingeblazen.

Nu Aart zijn laatste adem afgegeven heeft,

leggen wij zijn dode lichaam in de aarde terug,

in het graf waar zijn vader reeds ligt.

In vertrouwen bidden wij:

 

Heer onze God,

Gij die de mens geschapen hebt naar uw beeld,

Gij die geen mens verloren laat gaan,

wij vertrouwen Aart aan U toe.

Wees goed voor hem, voltooi hem in uw liefde, in uw erbarming.

Sterk ons die achterblijven, in het bijzonder Coby, Marieke en Irene.

Geef ons kracht om zijn naam niet verloren te laten gaan

en al die bekende en onbekende namen van hen die ons zijn voorgegaan

in de hoop op leven, eeuwig leven bij U,

die onze God zijt in eeuwigheid. Amen.

 

Ik teken Aarts' lichaam met het teken van het heilig kruis,

zodat het op de dag van de voleinding zal verrijzen

en eeuwig leven bezitten, door Christus onze Heer.

Ten teken van dat nieuw en onsterfelijk leven

en ter herinnering aan zijn doopsel,

zal ik hem zegenen met water en wierook.

 

Wij willen water sprenkelen,

zoals aan het begin van het leven,

bij de doop water werd uitgegoten.

Zo sprenkelen wij ook nu levenswater als teken van ons geloof,

dat deze mensenadem voortgaat in Gods eeuwigheid.

Wij branden wierook voor Aart,

die op zijn eigen wijze een beeld van God was,

dat hij ons mag voorgaan naar het land van vrede en bevrijding

dat ons beloofd is.

 

Slaap zacht, rust in vrede, lieve Aart.

Moge de Eeuwige je in zijn huis ontvangen,

moge het gelaat van de Eeuwige jou tot vreugde zijn,

samen met allen, in het bijzonder je vader,

die jou zijn voorgegaan en die reeds daar zijn waar het Licht straalt

en de dag geen einde kent.

Moge je rust en vrede genieten in Zijn naam.

En moge deze laatste rustplaats gezegend zijn

en een dierbare herinnering blijven aan Aart.

En dat wij allen de kracht van Hem ontvangen, die is

+ Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

 

Bidden wij met de woorden die Jezus ons heeft gegeven:

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van den boze.

Want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. Amen.